Oto arkusz egzaminacyjny, jest to test wielokrotnego wyboru, każde pytanie ma przynajmniej jedną odpowiedź prawidłową. Należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie, nie zezwala się na wysłanie formularza bez zaznaczenia żadnej odpowiedzi na którekolwiek pytanie.
W pełnej wersji egzamin składa się ze 150 pytań losowanych z całej dostępnej puli.
Wersja demonstracyjna oferuje egzamin tylko z 10 pytań.

1. W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi nie są:
 2. Kapitałem realnym przedsiębiorstwa jest:
 3. Kodeks spółek handlowych reguluje:
 4. Oferta jest to:
 5. Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na czas:
 6. Wartość przedsiębiorstwa oparta na kategorii wartości użytkowej i wynikających z niej korzyści, będących efektem funkcjonowania przedsiębiorstwa i które prawnie do niego należą to:
 7. Spółkami handlowymi kapitałowymi są:
 8. Instrumentami, które mogą być używane przez właściciela w dążeniu do maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa mogą być:
 9. Do spółki akcyjnej stosuje się przepisy:
 10. Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany do: